مشخصات فنی پروفیل های چوب پلاستیک

 

 خواص مکانیکی

 


خواص
مقدارواحد
مقاومت خمشی(Flexural Strength )43MPa
سفتی (Flexural Modulus )5200MPa
مقاومت کششی (Tensile Strength )32MPa
مدول کششی (Tensile Modulus )4500MPa
سختی سطح (Surface Hardness )H 2/5Carbon
مقاومت فشاری (Compressive Strength )30MPa
مقاومت به ضربه( Impact Strength )3kgf.cm/cm

خواص فیزیکی


خواص
مقدارواحد
جذب آب کمتر از 1درصد
وزن مخصوص1/35g/cm3
درصد رطوبت1درصد
مقاومت به موریانه و حشرات100درصد
ضریب انبساط و انقباظ حرارتی
(Coefficient of Thermal Expansion )
1/2-2* 10-5(°C)-1

مقاومت هایی که باید داشته باشد
خواص مکانیکی


خواص
مقدارواحد
مقاومت خمشی(Flexural Strength )30 بیشتر ازMPa
سفتی (Flexural Modulus )3200 بیشتر ازMPa
مقاومت کششی (Tensile Strength )19 بیشتر ازMPa
مدول کششی (Tensile Modulus )         بیشتر از 3000MPa
سختی سطح (Surface Hardness )2  بیشتر ازCarbon
مقاومت فشاری (Compressive Strength )           بیشتر از 20MPa

خواص فیزیکی


خواص
مقدارواحد
جذب آب کمتر از 2درصد
وزن مخصوص1/35g/cm3
درصد رطوبتکمتر از 5درصد
مقاومت به موریانه و حشرات100درصد
ضریب انبساط و انقباظ حرارتی
(Coefficient of Thermal Expansion )
3* 10-5 کمتر از(°C)-1