خواص فیزیکی و مکانیکی

 


خواص
مقدارواحد
مقاومت خمشی48MPa
سفتی5500MPa
مقاومت کششی32MPa
مدول کششی4500MPa
سختی سطحH 2.5Carbon
مقاومت فشاری30MPa

 

خواصمقدارواحد
جذب آب در 24 ساعتکمتر از 0.5درصد
وزن مخصوص1.2-1.4گرم بر سانتیمتر مکعب
درصد رطوبت1درصد
مقاومت به موریانه و حشرات100درصد